over ons


“ Een betekenisvolle schakel
tussen mens en leefomgeving
met de natuur als basis.”


Atelier Caneva-S

Caneva-s is een atelier voor landschapsarchitectuur en stedenbouw, opgericht in 2019 door de partners: Yves Hubert, Myrna Baks en Fabrice Kusiak, die voordien al samenwerkten aan diverse ruimtelijke opgaven.

Synergie en complementariteit maken het mogelijk uiteenlopende actuele ruimtelijke vraagstukken en uitdagingen aan te gaan.

We werken vanuit Brussel en hebben een lange ervaring met uiteenlopende projecten en schaalniveaus, van kleine interventies in het landelijk en stedelijk gebied tot het uitwerken van regionale ontwikkelingsprogramma’s.


Ons team is meertalig : Frans, Nederlands, Engels, Duits

We werken samen met diverse overheidsniveaus, ontwikkelaars, architecten, particulieren, natuur- en bosbeheerders, erfgoeddiensten, waterbeheerders, …

Opgaven en thema’s waaraan we werken, meestal in onderlinge samenhang:

 • Klimaat-robuuste landschappen
 • Een kwaliteitsvolle leefomgeving vanuit landschappelijk en milieuoogpunt
 • Connecteren van groen/blauwe netwerken
 • Een geïntegreerd waterbeheer en versterken bodemdoorlaatbaarheid 
 • Landbouw en duurzame inpassing
 • Locale biodiversiteit beschermen en regenereren
 • Duurzame ontwikkeling in algemeen
 • Vormgeving/inrichting publieke ruimte
 • Recreatie / toerisme /cultuur
 • Cultuurhistorie / erfgoed / herbestemming
 • Stimuleren locale economie

Een open atelier

Het team van Atelier Caneva-s vormt de kern van iedere opdracht en afhankelijk

van het type opgaaf, vullen we ons team aan met specifieke expertise uit ons

netwerk of daarbuiten. Dit geeft ons een hoge mate van flexibiliteit om gericht te

werken aan uiteenlopende ruimtelijke opgaven.

Deze werkwijze zorgt voor een continue input en uitwisseling van kennis.

Team :

Yves Hubert - Landschapsarchitect en stedenbouwkundige - Partner

Myrna Baks - Landschapsarchitecte en stedenbouwkundig ontwerper - Partner

Fabrice Kusiak - Landschapsarchitect en mobiliteit-expert - Partner

Julien Greverend - Architect en stedenbouwkundige

Thomas Fischer -  Landschapsarchitect en techniek


samenwerking projectbasis :

Piet Quataert - Toerisme, patrimonium, jurist

René-Marie Lafontaine - Ecoloog

Guillaume Francart - Illustrator

Holger Schröder - Landschapsplanner en animator 

Marie Pairon - Bio-ingenieur / agronoom


Cultuur van samen doen

Ateliers vormen een belangrijk onderdeel van onze werking.

De huidige ruimtelijke vraagstukken worden steeds complexer. en vaak zijn er tegengestelde belangen mee gemoeid.

De ateliers zijn gericht op het zoeken naar verbindingen door het samenbrengen van  diverse belangengroepen en het onderzoeken hoe uitgangspunten geformuleerd kunnen worden die een overstijgend en werkzaam concept vormen.

Ateliers geven de mogelijkheid deelnemers op een speelse manier te informeren. We maken gebruik van spelvormen om een divers publiek te bereiken, waarbij inspireren en motiveren onze belangrijkste uitgangspunten zijn.

Een sensitieve blik op de samenleving is de basisvoorwaarde voor een duurzaam gedragen oplossing.


Het inzichtelijk maken van verhaallijnen door een eenvoudig beeldentaal vormt een cruciaal onderdeel van ons projectproces.