CONFLUENCE

EEN STEDELIJKE OASEProject : Un ilot urbain à recompose - Concours

Locatie : Luik

Opdrachtgever : Barvaux - Liège / Eaglestone

Team : ALTIPLAN | AVENIER CORNEJO | ATELIER CANEVA-S
De site heeft zijn historische wortels aan de samenvloeiing van de Ourthe en de Maas. Stroomopwaarts vormde de rivier de Ourthe meanders en zijrivieren. Deze dynamiek van waterstromen creëerde moerassen en eilanden waarop al heel vroeg een dagelijks leven ontstond. Op één ervan is het gehucht Vennes gevestigd. 

Met het verstrijken van de jaren zullen de waterloop, haar meanders en haar eilanden, haar landschapscomponenten, geleidelijk aan worden beheerst, gekanaliseerd. Door de bouw van bruggen breidde de stad zich uit en er ontstaat ruimte voor industriële verstedelijking, rivier-, spoor- en weginfrastructuur en nieuwe woonwijken.

De verkenning van dit evoluerende rivierlandschap, de geomorfologie en de toponymie van de plaatsen onthult kostbare bronnen. Al deze elementen, intrinsiek verbonden met de plek, vormen inspiratiebronnen en bieden een interessant en relevant leesrooster.