Myrna Baks

Myrna Baks

Landschapsarchitect /stedenbouwkundig ontwerper

Taal: Nederlands – Engels – Frans begrijpbaar

m.baks@caneva-s.be

Ik hou ervan te zwerven over straten en pleinen, door buurten en stads-landschappen. Om te zien, te horen en te voelen hoe ruimtes in elkaar steken.
Door buiten te zijn, te observeren en sensitief te zijn voor wat er om me heen gebeurt, vorm ik een beeld van een bepaald gebied. In de samenwerking met mensen uit diverse disciplines, met verschillende ach- tergronden en belangen, krijg ik beter inzicht in noden en wensen Als schakel optreden tussen een plek en haar gebruikers, is voor mij een zeer motiverende rol.

Beroepservaring

Als landschapsarchitect en stedenbouwkundig ont- werper werk ik sinds 2002 bij bureaus in Nederland (7 jaar bij buro Lubbers en bij Parklaan) en België (telkens 3 jaar bij bureau jnc-International en studiebureau Grontmij). Voor deze periode werkte ik 4 jaar bij een landschapsarchitecten bureau in Maleisië.

Sinds 2009 woon en werk ik vanuit Brussel, waar ik
als zelfstandig landschapsarchitect deel uitmaak van verschillende projectteams.
Sinds dit jaar ben ik met 3 andere landschapsarchi- tecten met nervure een coöperatieve samenwerking aangegaan om onze complementaire kennis en kwali- teiten te bundelen in intensief doordachte plannen en vernieuwende en toekomstgerichte uitvoeringen
In heb kunnen werken aan talrijke projecten en studies in stedelijke- en landelijke contexten.
De laatste jaren ben ik meer gaan focussen op Land- schapsarchitectuur in combinatie met erfgoed, natuur, recreatie en in het stedelijk gebied op projecten die intensiever bijdragen aan een stad naar een beter (leef)klimaat. Het samenwerken met burgers zie ik als integraal onderdeel hiervan.

Opleiding

Hogeschool voor de Kunsten, faculteit Bouwkunst, studierichting Landschapsarchitectuur, Amsterdam (1995) Kunstacademie illustratie en schilderen Haarlem (1990)

Sint-Lukas Brussel, grafisch ontwerp en illustratie

(volg opleiding)

Vakgroepen

BVTL, Belgische Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten VRP, Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Kubiekeruimte, platform voor landschapsarchitecten
BRAL vzw, Brusselse Raad voor Leefmilieu

Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, 4jaar)

Specialisme Concept- en visievorming, zoeken naar meerwaarden en verrassende aspecten
Landschapsarchitectuur in combinatie met natuur, cultuurhistorie en recreatie Ontwikkelingsprogramma’s en streefbeeldstudies Ontwerpopdrachten en inrichtingsplannen in stedelij- ke en landelijke contexten Grafische uitwerkingen, inzichtelijk maken van verhaal- lijnen door een eenvoudige beeldentaal. Projectselectie, referenties
 • Visie en inrichtingsschets Denderboorden, Ath
 • Visie en inrichtingsschets Scheepslader aan de Dender, Lessines
 • Ontwikkelingsprogramma voor een beleefbare Dendervallei (i.s.m JNC en IDEA)
 • Ruimelijk ontwerp ‘Dikke van Pamel en aansluiting aan de rivier te Roosdaal
 • Strategische studie voor de realisatie van het grens overschrijdend landschapspark Leievallei (i.s.m JNC)
 • Ideeënwedstrijd KanalPlayground, Brussel (geselecteerd uit 130 inzendingen)
 • Streefbeeldstudie kanaalomgeving op het grond gebied van de gemeente Halle, in het kader van de modernisering van het kanaal Brussel – Charleroi (heeft draagvlak gecreëerd, door burgers en politiek omarmd)
 • Inrichtingsschets voor de Gedempte Zenne, Vilvoorde (i.s.m Grontmij, visie met hoogste score gewaardeerd)
 • Groenstructuurplan op drie niveaus, kern, centrum en stadsrand, Sint Niklaas (i.s.m Grontmij)
 • Groene Wandeling, ontwerpen groene verbinding voor de zachte weggebruiker, Molenbeek, Brussel
 • Integrale gebiedsvisie voor de historische spoorlijn ‘Duits lijntje’ als kwaliteitsimpuls voor de regio Noord Brabant (i.s.m Buro Lubbers,vermeld in krant en vakbladen)
Divers

Ontwikkelen van een spelvorm:
Het ‘straat-spel’ is een uniek middel om bottom up, samen met bewoners, het leefklimaat in een straat te verbeteren. Niet alleen wordt zo het (leef) klimaat ver- beterd, ook de binding in de straat wordt sterker.
Het spel kan aangepast worden aan meerdere op- drachten in de publieke ruimte. Opzetten van een buurtscan gericht op de toeganke- lijkheid voor ouderen (Den Bosch, NL). Langer thuis wonen betekent op een slimme manier met de buiten- ruimte omgaan. Een goede afstemming tussen bin- nen- en buitenruimte geeft een positieve weerslag op de leefomgeving en de zelfredzaamheid. Integraal onderdeel van mijn vak:
Ateliers begeleiden – begeleiding
studenten bij afstudeerprojecten – lezingen-onderzoeken-begeleiden stages
……. en een continue alertheid op ontwikkelingen die eigen zijn aan een maatschappij in verandering